کدبازان

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

دستگاه جذب اتمي AAS) Atomic Absorption Spectrophotometer)

اساس جذب اتمی بر روی تابش و جذب اتم های خنثی در درجه حرارتی پایین تر از طیف تابشی یعنی ۲۰۰۰ درجه سلسیوس می باشد. برای سنجش در این روش نمونه ها باید بصورت محلول باشد. در اولین قدم آزمایش محلول حاوی عنصر بوسیله یک شعله که با هوا و استلین می سوزد در ۲۰۰۰ درجه سلسیوس بخار می شود. در اثر بخار شدن قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به حالت خنثی در می آید این درست بر عکس طیف سنج تابشی است که فقط ۵%  عناصر بصورت یونی در می آید. بعد از بخار شدن، اتم های خنثی شده توسط لامپ کاتدی(لامپ مخصوص برای هر عنصر)جذب می شود. در این حالت شدت اشعه تابش اولیه کمتر می شود. تفاوت شدت دو شعاع برابر با عیار وغلظت عناصر موجود در محلول است . از AAS براي كنترل محصولات در صنعت از نظر عناصر موجود و اندازه گيري يك فلز در مجاورت فلزات ديگر و مقادير كم در حد ppm يا trace استفاده مي شود.

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

محلول ,موجود ,عناصر ,بخار ,خنثی ,درجه ,عناصر موجود ,درجه سلسیوس ,۲۰۰۰ درجه